СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015

20.06.2015

СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК
на националната филателна изложба
 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015

 

1. Повод, място и време
1. 1 Националната филателна изложба е посветена на 830-годишната от въстанието на болярите Петър и Асен и възобновяването на българската държава, както и на 175-годишнината от издаването на първата пощенска марка в света.
1. 2 Изложбата ще бъде разположена в една от залите на комплекса „Рафаел Михайлов“ във Велико Търново, от 26 до 31 октомври 2015 г., в дните на националните чествания по повод 830-годишнината от въстанието на Петър и Асен.

2. Организация и патронаж
2. 1 Националната филателна изложба се организира от Съюза на българските филателисти и Община Велико Търново, със съдействието на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, “Български пощи” ЕАД и др.
2. 2 Проявата ще премине под почетния патронаж на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и кмета на Община Велико Търново.

3. Правилници
3. 1 Изложбата ще се ръководи от следните правилници:
а) общ изложбен правилник на СБФ
б) специалните правилници за ФИП за оценка на състезателни експонати (GREV и SREV)
в) специален правилник на ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015.

4. Условия за участие
4. 1 Право на участие имат всички членове на СБФ, чиито филателни експонати са с нужната квалификация за представяне на национална изложба.
4. 2 По изключение на изложбата ще се допускат и нови експонати, след съгласуване с националния комисар и имащи необходимите състезателни качества.
4. 3 Един изложител няма право да участва с повече от два експоната, с изключение на клас “Литература”, където няма ограничения.
4. 4 В изложбата могат да участват експонати на чуждестранни филателисти, в чиито сбирки са включени български пощенско-филателни материали.

5. Конкурсни класове
5. 1 Изложбата има конкурсен (състезателен) характер.
5. 2 Експонатите ще бъдат разпределени в следните конкурсни класове:
5. 2. А Традиционна филателия
5. 2. Б Пощенска история
5. 2. В Пощенски цялости
5. 2. Г Аеро- и астрофилателия
5. 2. Д Тематична филателия
5. 2. Е Максимафилия
5. 2. Ж Младежки клас
а) до 12 години
б) от 13 до 16 години
в) от 17 до 21 години
5. 2. З Отворен клас
5. 2. И Литература
5. 2. К Фискални марки
5. 2. Л „1 табло“
5. 2. М Илюстровани картички

6. Заявки за участие
6. 1 Всеки кандидат за участие в изложбата попълва заявка (със свободен текст). За всеки експонат се попълва отделна заявка, която се заверява от съответното филателно дружество. Срокът за получаване на заявките в Организационния комитет е 15 септември
2015 г.
6. 2 Организационният комитет си запазва правото да откаже участието на даден експонат, без да дава обяснение за това.
6. 3 Организационният комитет ще съобщи писмено на изложителите за приетите експонати до 30 септември 2015 г.

7. Такси за участие
7. 1 Таксата за участие в състезателните класове е 25 лв. за една рамка. За всяко заглавие в клас “Литература” се заплаща по 30 лв. Същата сума се заплаща и от участниците в експериментален клас „1 Табло“.Участието на експонатите в “Младежки клас” е безплатно.

8. Обем на експонатите
8. 1 За експонатите в състезателните класове се определят следния брой рамки:
а) 8 рамки за експонати, получили голям вермей медал на ФИП/ФЕПА-изложби
б) 5 рамки за всички останали експонати, без тези в “Младежки клас” и „1 Табло“.
в) за “Младежки клас” - 3 рамки (I-ва възрастова група), 4 рамки (II-ра възрастова група) и 5 рамки (III-та възрастова група).
8. 2 Всяка рамка побира 16 изложбени листове с формат А4. Листовете ще бъдат монтирани в четири реда по четири. Всеки лист трябва да бъде номериран и поставен в защитна прозрачна опаковка.
8. 3 Експонатите за участие в клас “Литература” се представят на Организационния комитет в 2 екземпляра. Тези експонати не се връщат обратно на изложителите и остават собственост на библиотеката на СБФ.

9. Жури
9. 1 Съставът на журито се утвърждава от Управителния съвет на Съюза на българските филателисти.
9. 2 Журито работи в съответствие с изложбения правилник на СБФ и специалните правилници на ФИП за оценка на експонатите.

 

10. Награди
10. 1 Журито ще присъжда дипломи за съответния вид медал. Медалите ще бъдат изработени от неблагороден метал и ще бъдат еднакви за всички изложители.
10. 2 Журито ще има на разположение и предметни награди, с които ще бъдат наградени експонати с особено високи качества.


11. Изпращане и връщане на експонатите
11. 1 Експонатите трябва да бъдат представени в Секретариата на СБФ в София или изпратени по пощата до адреса на националния комисар във Велико Търново до 15 октомври 2015 г.
11.2 Участниците в клас “Литература” трябва да изпратят по пощата до Секретариата на СБФ в София по два екземпляра от своите публикации до 1 октомври 2015 г.. Експонатите в клас “Литература” не се връщат обратно на изложителите.
11.3 Изложителите заплащат сами разходите по изпращането на експонатите. Връщането на експонатите на изложителите става за сметка на Управителния съвет на СБФ.

12. Застраховка и опазване на експонатите
12.1 Всеки изложител е длъжен за своя сметка да застрахова своя експонат, представен на ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015.
12. 2 Организационният комитет се задължава да осигури безопасността на експонатите от тяхното приемане до връщането им на собствениците.

Организационен комитет
13. 1 Управителният съвет на СБФ, който ще изпълнява функциите на Организационен комитет на изложбата, си запазва правото да внася изменения в настоящия правилник. В този случай за всяко изменение изложителите незабавно ще бъдат уведомявани.
13. 2 С подписването на заявката за участие всеки изложител приема Специалния правилник на изложбата.
13. 3 Всички възникнали въпроси, нерешени от този правилник, са от компетентност на Управителния съвет на Съюза на българските филателисти. В случай на несъгласия, които не могат да бъдат решени между страните, съдебният спор се решава от Софийски градски съд.

Адреси на Организационния комитет
14. 1 Адрес за контакти:
Съюз на българските филателисти
ул. “Траянови врата” 7, кв. “Стрелбище”
1408 София

14. 2 Адрес за кореспондеция и за изпращане на експонатите:
Съюз на българските филателисти
/ за Национална филателна изложба /
Пощенска кутия 662
1000 София

14. 3 Електронна поща:
E-mail: [email protected]
philatelyunion.bg

14.4 Национален комисар: Иван Панайотов, ул.“Любен Каравелов“ № 52, 5000 Велико Търново, Комисари: Богдан Стефанов /Габрово/ и Валерий Терзийски /София/
 

« назад към Изложби

Партньори: Тангра7