Устав на Съюза на българските филателисти

 


УСТАВ

НА


СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


“СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛАТЕЛИСТИ”

 

 

2016 г.

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ Съюзът на българските филателисти е доброволно, културно-просветно и творческо сдружение на филателистите в България.
/2/ Сдружението се учредява на основание член 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
/3/ Настоящият устав урежда основните устройствени правила на учреденото сдружение и взаимоотношенията между неговите членове.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. /1/ Наименованието на сдружението е: Съюз на българските филателисти.
/2/ При осъществяването на своята дейност сдружението ще може да изписва наименованието си и на латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. /1/ Седалището на сдружението е в град София, община Триадица.
/2/ Адресът на управление е в гр. София, ж. к. Стрелбище, ул. Траянови врата № 7.
/3/ Адресът на управление на сдружението може да бъде променян с решение на Управителния съвет.

ПИСМЕНИ АКТОВЕ

Чл.4. Наименованието на сдружението, седалището и адреса на управление, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер, се изписват върху всички официални документи и издания, изхождащи от негово име или от името на неговите органи.

СТАТУТ

Чл.5. /1/ (Изм., ОС - 03.12.2016г.) Сдружението е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.
/2/ Сдружението се учредява за неопределен срок.
/3/ (Нова, ОС - 03.12.2016г.) Веднъж регистрирано в обществена полза, сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (Изм., ОС - 03.12.2016г.) Основни цели на сдружението са:
1. Развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество, свързани с филателията.
2. Развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление.
3. Ръководство, подпомагане и усъвършенстване на дейността на своите клонове и секции.
4..Съдействие за защита на интересите на своите членове.
5. Утвърждаване авторитета на българската филателия, българските пощенски марки и работа за тяхното популяризиране в страната и чужбина.
6. Ръководство, подкрепа и развитие на всяка дейност, която е в интерес на филателията.
7. Установяване на контакти и договорености за обща дейност със сродни национални и международни организации.

Чл.6а. (Нов, ОС - 03.12.2016г.) Средствата, с помощта на които сдружението ще постига своите цели са:
1. Популяризиране на филателната дейност сред обществеността.
2. Организиране на изложби с пощенско-филателни материали в страната и чужбина.
3. Осъществяване на научно-изследователска дейност в областта на филателията.
4. Организиране на срещи между колекционери от страната и чужбина за размяна на пощенско-филателни материали, съгласно установения от закона ред.
5. Създаване на библиотеки за филателната литература.
6. Организиране на симпозиуми, брифинги, статии, пресконференции, дискусии, кръгли маси по проблемите на филателията.

Чл.7. (Изм., ОС - 03.12.2016г.) /1/ Предметът на дейност на сдруженето е:
1. Предоставяне на специализирана помощ и техническа експертиза, извършване на анализи и изследвания, свързани с целите на сдружението, срещу заплащане.
2. Даване на платени експертни мнения, становища и консултации в сферата на филателията.
3. Организиране и провеждане на платени семинари, обучения, кръгли маси и други форми, подпомагащи целите на сдружението.
4. Подготовка, издаване и разпространение на печатни материали, свързани с целите на сдружението.
5. Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на сдружението и подпомагат тяхното постигане.
/2/ Стопанската дейност се осъществява съобразно законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
/3/ Приходите от стопанската дейност могат да бъдат използвани само и изключително за постигане на целите на сдружението.
/4/ Контролът върху извършваната стопанска дейност се осъществява от Управителния съвет на сдружението.

Чл. 8. Сдружението е независима от всякакви държавни органи, организации и политически партии, организация. Дейността на сдружението и насочването и изразходването на неговите средства не могат да бъдат обвързани с политически цели, ангажиращи го в предизборни кампании или във воденето на пропаганда и агитация в полза на политически партии и формации.

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ

Чл.9. Сдружението осъществява своята дейност на основата на общодемократичните и колегиални принципи на:
- доброволност на членството;
- изборност и мандатност на ръководните и контролни органи на сдружението и периодична отчетност пред членовете му;
- равенство на правата, задълженията и отговорностите;
- гласност на всички решения и действия;
- свобода при формиране на вътрешните правила на допълнителните органи и структури към сдружението;
- доброволност и лична отговорност при приемане на решенията и извършване на действията.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. /1/ Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което приема устава, съдейства за постигане на неговите цели и плаща членски внос.
/2/ Членове на сдружението могат бъдат и юридически лица – сдружения, организации и други формирования, чиято дейност има отношение към целите, посочени в чл. 6 от настоящия устав.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 11. /1/ Нови членове на сдружението се приемат по решение на Управителния съвет въз основа на писмено заявление на кандидата, в което той декларира, че приема условията на устава и целите на сдружението и ще изпълнява решенията на неговите ръководни органи.
/2/ (Нов, ОС - 03.12.2016г.) Заявлението се подава до Управителния съвет, като може да бъде подадено и във всеки клон на сдружението в страната. В случай, че заявлението е подадено в клон на сдружението, управителят на клона го препраща на Управителния съвет.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 12. /1/ Всеки член има право:
1. Да избира и бъде избиран в ръководните органи на сдружението и неговите структури.
2. Да участва при вземането на решения в Общото събрание с правото на един глас.
3. Да получава информация, да контролира, да участва в обсъждането и оценяването на дейността на сдружението и неговите ръководни органи.
4. Да представя пред Управителния съвет и Общото събрание на сдружението предложения и жалби в писмен вид, касаещи правата му на член или дейността на сдружението.
5. Да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността на сдружението.
6. Да участва във всички прояви на Съюза, да разменя пощенски марки и други филателни материали с колекционери от страната и чужбина, съгласно реда, установен от закона и вътрешните актове на сдружението.
7. Да участва в изложби в страната и чужбина, като заплаща предвидените за това разходи.
8. Да използва каталозите и филателната литература от библиотеките на сдружението.
9. Да получава помощ от сдружението при уреждане на въпроси, свързани с размяната на пощенско-филателни материали и участието в изложби.
/2/ Всеки член е длъжен:
1. Да спазва разпоредбите на настоящия устав.
2. Да плаща определения годишен членски внос.
3. Да съдейства за организационното и финансово укрепване на сдружението.
4. Да не развива политическа дейност и пропаганда в и чрез сдружението, да не използва под каквато и да е форма името на сдружението и членството си в него за постигане на свои лични цели.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 13. (Изм., ОС - 25.11.2011г.) Членският внос на членовете се определя по вид и размер от Управителния съвет, който посочва в решението си и начина на внасянето му.

Чл. 13а. (Нов, ОС – 25.11.2011г.) При приключване на годишния баланс със загуба извънредно общо събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ,
НЕПРЕХВЪРЛИМОСТ НА ЧЛЕНСКИТЕ ПРАВА

Чл. 14. /1/ Членът отговаря за задълженията на сдружението до размера на членския внос. Членът не отгавяра лично за задълженията на сдружението.
/2/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на членството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 15. /1/ Членството в сдружението се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление за напускане.
2. Със смъртта или поставянето под запрещение.
3. С прекратяването на юридическото лице - член на сдружението.
4. С изключването.
5. С прекратяването на сдружението.
6. При отпадане.
/2/ В случая на т. 1 на предходната алинея лицето, което желае прекратяване на членството, отправя писмена молба до Управителния съвет, по която Управителният съвет се произнася с решение за освобождаване на лицето и прекратяване на членството му най-късно в едномесечен срок, като се дезинтересира от мотивите за напускане.
/3/ Член на сдружението може да бъде изключен в случаите на неспазване разпоредбите на устава, на извършване на умишлени действия, които уронват или по някакъв начин накърняват традициите, престижа и доброто име на сдружението, или при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
/4/ В случаите на изключване, членството в сдружението се прекратява с решение на Управителния съвет за изключване на лицето, взето с обикновено мнозинство след задължително изслушване на лицето, или приемане на неговите писмени обяснения. Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание.
/5/ Основание за отпадане от членство е налице в случаите на неплащане на членския внос през текущата година и/или системно неучастие в дейността на сдружението.
/6/ В случаите на настъпване на основанията за отпадане от членство, членството в сдружението се прекратява с решение на Управителния съвет за отпадане от членство на лицето, взето с обикновено мнозинство на основата на събраните документи, установяващи основанието за отпадане и след задължително изслушване на лицето или приемане на неговите писмени обяснения.


ГЛАВА ПЕТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16. /1/ Органи на управление на сдружението са:
1. Общо събрание.
2. Управителен съвет.
3. Председател.
/2/ При осъществяване на своите правомощия органите на сдружението са длъжни да спазват разпоредбите на този устав.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. /1/ Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
/2/ Общото събрание се свиква на редовно заседание на Управителния съвет най-малко веднъж на пет години.
/3/ (Изм., ОС - 03.12.2016г.) Общото събрание се свиква на извънредно заседание от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание по реда на ал. 5 по-долу, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/4/ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/5/ Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
/6/ Общото събрание се счита законно и може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от неговите членове. При липса на кворум заседанието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

Чл. 18. /1/ (Изм., ОС – 25.11.2011г.) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Членовете на сдружението могат да упълномощят с нотариално заверено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член на сдружението и да преупълномощават с правата си трети лица.
/2/ (Изм., ОС - 03.12.2016г.) Общото събрание взема решенията си при явно гласуване и с обикновено мнозинство. Решенията за изменение и допълване на устава, за преобразуване или прекратяване на сдружението или сливането му с други подобни сдружения се вземат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите членове.
/3/ (Изм., ОС – 25.11.2011г.) Член на сдружението или негов представител не може да участва при гласуването на въпроси, отнасящи се до:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
3. него, негов съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
4. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
/4/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени.
/5/ (Нова, ОС – 25.11.2011г.) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението и влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл. 19. /1/ Правомощия на Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва устава.
2. Избира и освобождава председателя и членовете на Управителния съвет.
3. Избира и освобождава председателя и членовете на Контролно-ревизионната комисия.
4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
5. Приема бюджета на сдружението.
6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
7. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
8. (Изм., ОС - 03.12.2016г.) Взема и други решения, предвидени в устава и ЗЮЛНЦ.

Чл. 19а. (Нов, ОС – 25.11.2011г.) /1/ За провеждането на заседанието на Общото събрание се съставя писмен протокол, който съдържа датата и вида на заседанието, разгледания дневен ред и взетите решения, както и броя на представените членове на сдружението.
/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите решенията в протокола.
/4/ Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 20. /1/ (Изм., ОС – 25.11.2011г.) Управителният съвет се избира за срок от пет години и се състои от единадесет до петнадесет члена.
/2/ Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица от техния състав, които не са членове на сдружението.

Чл. 21. Компетентност на Управителния съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
2. (Изм., ОС - 03.12.2016г.) Приема други вътрешни актове на сдружението, в т.ч. Правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност.
3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.
4. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
6 Взема решение за създаване и закриване на секции на функционален и творчески принцип и определя тяхната дейност.
7. Взема решение за участие в други организации.
8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.
9. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
10. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
11. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това.
12. Определя адреса на сдружението.
13. Разглежда кандидатурите на нови членове, взема решения за приемане и изключване, и отпадане на членове.
14. Прави предложения за разпореждане със средства извън предвидените в бюджета, за капитализиране на средства, за обособяване на фондове в имуществото на сдружението;
15. Взема решения по всички въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание и председателя на Управителния съвет.
16. Извършва ликвидация на сдружението, в случай на прекратяването му.

Чл. 22. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
/2/ Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко два пъти в годината.
/3/ Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
/4/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/5/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/6/ (Изм., ОС - 03.12.2016г.) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 21, т. 3, 7, 11 и 16 – с мнозинство от всички членове.
/7/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 23. (Изм., ОС - 03.12.2016г.) /1/ За разискванията и решенията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието.
/2/ (Нов, ОС - 03.12.2016г.) В случаите на чл. 22, ал. 7 протоколът се подписва от всички членове на Упарвителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 24. /1/ Председателят на сдружението се избира пряко от Общото събрание за срок от 5 години и по право е председател на Управителния съвет и негов член.
/2/ Правомощия на председателя:
1. Ръководи дейността на сдружението.
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
3. Представлява сдружението пред всички държавни и обществени органи и институции, юридически и физически лица, като има право да възлага на другите членове на Управителния съвет отделни свои функции. За определени еднократни правни или фактически действия председателят може да упълномощава и трети лица с изрично пълномощно.
4. Тегли суми и се разпорежда със сметките на сдружението.
5. Управлява имуществото на сдружението.
6. Сключва и прекратява договорите със служители на сдружението.

ГЛАВА ШЕСТА
КЛОНОВЕ

Чл. 25. С решение на Управителния съвет на сдружението могат да се откриват и закриват клонове (дружества и секции) на сдружението.

Чл. 26. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Управителния съвет при откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 27. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 28. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Управителния съвет.

ГЛАВА СЕДМА
ИМУЩЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕГО

Чл. 29. (Изм., ОС - 03.12.2016г.) Имуществото на сдружението се състои от:
1. Членски внос.
2. Дарения, завещания, спонсорство.
3. Субсидии.
4. Недвижими имоти, вещни права върху тях, движими вещи, пари, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа и други имуществени права.
5. Приходи от имущество, инвестиции и ценни книжа на сдружението.
6. Приходи от допълнителна стопанска дейност на сдружението.

Чл. 30. (Изм., ОС - 03.12.2016г.) /1/ Сдружението разходва имуществото си за постигане на целите, определени в настоящия Устав и в ЗЮЛНЦ;
/2/ Изразходването на средства и разпореждането със собствеността на сдружението става с решение на Управителния съвет в съответствие с предварително приети от Управителния съвет програми и проекти, съгласно вътрешните правила за осъществяване целите и дейностите на сдружението.

Чл. 31. По решение на Общото събрание определена част от имуществото на сдружението може да бъде предназначена и заделена като неприкосновен капитал.

Чл. 32. /1/ Разходите по дейността на сдружението се извършват съобразно бюджета.
/2/ С решение на Общото събрание могат да бъдат образувани различни фондове, като техните източници и начина на ползването им се определят с решението за образуването им.

Чл. 33. (Изм., ОС - 03.12.2016г.) /1/ За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
1. лица от състава на другите органи на сдружението и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните органи на сдружението до 2 (две) години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали сдружението до 3 (три) години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
5. другите случаи, предвидени в ЗЮЛНЦ.
/2/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 1, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ГЛАВА ОСМА
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


Чл. 33а. (Нов, ОС - 03.12.2016г.) /1/ Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.
/2/ В отчета за дейността се описва протичането на дейността и
състоянието на фондацията и се разяснява годишния финансов отчет.
/3/ В случаите, когато законът изисква осъществяването на
задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
/4/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичането на календарната година, той се определя от Управителния съвет.

Чл. 33б. (Нов, ОС - 03.12.2016г.) Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване и одобрение на свиканото за целта редовно Общо събрание на сдружението.

Чл. 33в. (Нов, ОС - 03.12.2016г.) Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.


ГЛАВА ДЕВЕТА
КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 33г. (Нов, ОС - 03.12.2016г.) /1/ Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
/2/ При съставянето, съхраняването и оповестяването на протоколите се прилагат съответните разпоредби на Устава и ЗЮЛНЦ.


ГЛАВА ДЕСЕТА
СИМВОЛИ

Чл. 34. Сдружението има свои емблема и печат.

Чл. 35. Сдружението има свое печатно издание – списание “Филателен преглед”.Съюзът на българските филателисти може да има и други печатни издания.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ


Чл. 36. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание.
2. По решение на съда – при настъпване на някои от основанията, предвидени в член 13, ал. 1, т. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 37. (Изм., ОС - 03.12.2016г.) /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация освен в случаите на обявена несъстоятелност.
/2/ Когато сдружението е прекратено по решение на Окръжния съд, прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
/3/ Когато сдружението е прекратено по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначен от Общото събрание ликвидатор.
/4/ Ликвидаторът извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

Чл. 38. (Нов., ОС - 03.12.2016г.) Разпределението на имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се извършва от върховния орган на сдружението и по реда на чл. 15, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Параграф 1. За неуредените от настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Параграф 2. Настоящият устав бе приет от Общото събрание на Съюза на българските филателисти, проведено на 03.12.2016г., и е вписан в Регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Софийски градски съд, съгласно ЗЮЛНЦ.

 

 

 

 

 

Партньори: Тангра7