Младежка филателия

  • Учебник по филателия “Първи срещи с филателията”, издаден от СБФ през 2006 г.Учебник по филателия “Първи срещи с филателията”, издаден от СБФ през 2006 г.

НАКРАТКО ЗА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА

 Съюзът на българските филателисти се отнася с голямо внимание към привличането и обучението на млади филателисти като залог за бъдещето на филателното движение.
 Непосредствено след възобновяване дейността на Съюза (1958 г.) започва организирането на филателни кръжоци в училища, читалища, клубове и дружества. Все още се помнят имената на пионерите в кръжочната дейност – Иван Даскалов и Мирослав Токлуджанов. Независимо от приливите и отливите кръжоците остават незаменима школа за създаването на бъдещи филателисти. През 1980-1981 г. тези учебни форми бяха над 300.
 Най-добър начин за обучение и общуване на младите са националните филателни изложби и конкурси, които се уреждат ежегодно от 1973 до 2002 г.
 Младежкото филателно движение у нас има значителен международен авторитет с редовното участие на млади филателисти на изложби в чужбина, както и с провеждането на две световни младежки изложби – МЛАДОСТ 74 в София и МЛАДОСТ 84 в Плевен.
 Отговорник за младежката работа към УС на СБФ е Григор ТОМАНОВ (тел за връзка 02/884 55 89).
 Представител на СБФ в Младежката комисия на ФИП е Христо НИКОЛЧЕВ (тел. за връзка 02/824 89 90).

Учебникът по филателия

 Това е една брошура, създадена от Комисията за работа с младежта при Съюза на българските филателисти, и издадена през 2006 г. от издателство “ПИК”-Велико Търново. Автори на лекциите са дългогодишните деятели на филателното движение Григор Томанов, Ангел Боянов, Дечо Дечев, Николай Червенков и Христо Николчев. Учебникът е предназначен за клубовете и кръжоците по филателия, но той може да се ползва и от всичи начинаещи колеционери на пощенски марки, които искат да научат нещо повече за необятния свят на филателията.
 Включените 16 лекции са разпределени в 2 основни раздела: филателна теория и филателна практика.
 Учебникът може да бъде закупен от офиса на Съюза на българските филателисти, срещу 3 лв. за брой.


Актуална информация

На 25 февруари 2010 г. Управителният съвет на СБФ обсъди състоянието и работата с децата и учениците. Бяха взети редица решения, като:

  1.  1. От 1 октомври на учебната 2010/2011 г. да продължи работата с младите филателисти в групи за свободно избираема подготовка (СИП) и в клубове по филателия с минимален брой участници – 12 ученика.
  2.  2. Групите и клубовете да се създават в училища, читалища или към филателните дружества след съгласуване със съответните администрации или ръководства. Участниците в заниманията не плащат такса за своето обучение.
  3.  3. За ръководители на групите и клубовете се привличат филателисти (по възможност с педагогическо образование), които имат съответната филателна подготовка
  4.  4. Програмата за обучение включва 16 лекции и практически занимания по учебника “Първи срещи с филателията”, издаден от СБФ през 2006 г.
  5.  5. Ръководителите на групите и клубовете ще получават за своята работа хонорар в размер на 120 лв. (сто и двайсет лева) в края на учебните занимания, след представяне на констативен протокол, заверен от директора на съответното училище или председателя на филателното дружество.
  6.  6. До м. октомври 2010 г. да се организира опреснителен курс в София за подготовката на ръководителите на групи и клубове.

 

Партньори: Тангра7